SQL Komutları,SQL Sorguları,SQL Ders Notları,SQL nedir?,SQL komutları ve örneklerini inceleyeceğiz.

Temel SQL komutları genel hatlarıyla bir bakalım.

CREATE DATABASE: Yeni bir veritabanı üretir CREATE TABLE: Yeni bir tablo üretir INSERT INTO: Veritabanına yeni kayıt ekler SELECT FROM: Veritabanından bilgi okumaya yarar WHERE: Yapılan işlemin etkileyeceği sütunları belirtir ORDER BY: Seçim işleminde sıralama veya tersten sıralama yapar UPDATE SET: Veritabanında değişiklik yapar DELETE FROM: Bilgi siler SHOW TABLE: Tabloların listesini verir DESCRIBE: Tablo sütunlarının adını yazar DROP DATABASE: Veritabanını komple siler DROP TABLE: Tabloyu komple siler TRUNCATE TABLE: Tablodaki bilgileri siler, Tablo ayarlarını sıfırlar ALTER DATABASE: Veri tabanının öz niteliklerini değiştirir. ALTER TABLE: Tabloya alan ekleme, tablodaki alanı düzenleme ve silme işlemlerini yapar. ALTER VIEW: Görünüm değiştirmede kullanılır. CREATE DATABASE: Yeni bir veritabanı oluşturur. CREATE INDEX: Yeni bir index oluşturur. CREATE TABLE: Yeni bir tablo oluşturur. DELETE: Belirtilen tablodan yeri WHERE deyimi ile saptanan satırı siler. DROP DATABASE: Belirtilen veritabanını siler. DROP INDEX: Belirtilen indexi siler. DROP TABLE: Belirtilen tabloyu siler. INSERT: Tabloya Yeni bir satır ekler. RENAME TABLE: Var olan tablonun adını değiştirir. SELECT: Veri tabanındaki tablonun tamamını yada WHERE ile belirtilen alanı gösterir.

Tablodaki Kayıtları Gösterme

Veritabanı içerisinde bulunan tablolar içerisindeki kayıtları ekrana getirir.

SELECT * FROM [tabloadı];

Veritabanında bulunan tablolar içerisinde ki kayıtları parça parça ekrana getirirmenize olanak sağlar

SELECT [kolon], [birsonrakikolon] FROM [tabloadı];

Tablodaki Kayıtların Sayısını Gösterme

Tablo içerisinde belirtilen kolona ait kaç adet kayıt olduğunu gösterir

SELECT COUNT([kolon]) FROM [tabloadı];

Tablodaki Kayıtları Sayma ve gruplandırılmış kayıtları seçme

Kayıtları sayar ve gruplandırılmış bir şekilde kayıtları gösterir.

SELECT *, (SELECT COUNT([kolon]) FROM [tabloadı]) AS count FROM [tabloadı] GROUP BY [kolon];

İçeren kayıtları getir

SELECT * FROM [tabloadı] WHERE [kolon] LIKE '%[deger]%';

[deger] ile başlayanları getir

SELECT * FROM [tabloadı] WHERE [kolon] LIKE '[deger]%';

deg ile başlayan ve er ile bitenleri getir

SELECT * FROM [tabloadı] WHERE [kolon] LIKE '[deg_er]';

Bir Aralık Seçme

SELECT * FROM [tabloadı] WHERE [kolon] BETWEEN [deger1] and [deger2];

Özel Sırayla ve Limitli Bir Şekilde Seçim

SELECT * FROM [tabloadı] WHERE [kolon] ORDER BY [kolon] ASC LIMIT [deger];

Kayıt Güncelleme

UPDATE [tabloadı] SET [kolon] = '[guncellenencek-deger]' WHERE [kolon] = [deger];

Kayıt Silme

DELETE FROM [tabloadı] WHERE [kolon] = [deger];

Tablonun kolonunu silme

ALTER TABLE [tabloadı] DROP COLUMN [kolon];

Tablo silme

DROP TABLE [tabloadı];

Veritabanı Silme

DROP DATABASE [veritabanıadı];

Özel Kolon isimleri tanımlama

SELECT [kolon] AS [özel-kolon-adı] FROM [tabloadı];

Veritabanının Yedeğini Alma

mysqldump -u [kullanıcıadı] -p [veritabanıadı] > yedekadi.sql

Veritabanının Yedeğini Yükleme

mysql -u [kullanıcıadı] -p -h localhost [veritabanıadı] < yedekadi.sql

Matematiksel Fonksiyonlar

Yineleme Olmadan Seçim

SELECT distinct name, email, acception FROM owners WHERE acception = 1 AND date >= 2015-01-01 00:00:00

Kayıtların Toplam Sayısını Hesaplama

SELECT SUM([kolon]) FROM [tabloadı];

Toplam [sütun] sayısını alma ve grublama [ara kolonlu]

SELECT [arakolon], SUM([kolon]) FROM [tablo] GROUP BY [arakolon];

Kolondaki en büyük değer

SELECT MAX([kolon]) FROM [tabloadı];

Kolondaki en küçük değer

SELECT MIN([kolon]) FROM [tabloadı];

Kolon Ortalaması

SELECT AVG([kolon]) FROM [tabloadı];

Yuvarlanmış ortalama değer ile gruplama

SELECT [carakolon], ROUND(AVG([kolon]), 2) FROM [tabloadı] GROUP BY [arakolon];

#Kullanıcı Komutları

Kullanıcı Oluşturma

CREATE USER 'kullanıcı_adı'@'localhost' IDENTIFIED BY 'şifresi';

Kullanıcı Yetkilendirme

GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'kullanıcı_adi'@'localhost';

veya

GRANT ALL ON veritabanı_adı.* TO 'kullanıcı_adı'@'localhost';